การใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Business-Industry-45634

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง

แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีตัวตนที่แตกต่างอย่างชัดเจน เป็นแรงผลักดันในการสร้างคุณค่าและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นเครื่องกำกับ การทุ่มงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในระยะสั้นเพื่อหวังผลเพียงยอดขายโดยขาดสำนึกรับผิดชอบอาจไม่บรรลุผลในยุคของสังคมข่าวสารและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในสิทธิ การบริหารประสบการณ์ลูกค้าและการบริการหลังการขายยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความแตกต่างและเป็นจุดแข็งที่ทำให้แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทได้รับการบอกต่อและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

การใช้เครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการนำข่าวสาร เรื่องราว จากองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่ประชาชน โดยสื่ออาจจำแนกได้หลายประเภทหลายหลักเกณฑ์ แต่การกำหนดประเภทของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์จะต้องคำนึงถึงลักษณะที่เป็นรูปธรรม ลักษณะที่พัฒนาได้ประโยชน์ในปัจจุบันและศักยภาพเพื่ออนาคต สำหรับการเตรียมสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ก่อนจะทำสิ่งพิมพ์ควรมีการวางแผนให้เรียบร้อย การวางแผนที่ดีต้องคำนึงถึง วัตถุประสงค์ ผู้อ่าน และรูปแบบ เพราะสื่อกลายเป็นองค์ประกอบที่จะขาดเสียมิได้ในการสื่อสารทุกรูปแบบ

หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ เพราะหนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมาก และมีระยะเวลากำหนดออกที่แน่นอนเป็นประจำสม่ำเสมอ หนังสือพิมพ์ผิดกับสื่อชนิดอื่นๆ ตรงที่ว่าหนังสือพิมพ์นั้นอาจจะเป็นเครื่องเร่งเร้าก่อให้เกิดประชามติขึ้นในหมู่ประชาชนได้ และขณะเดียวกันก็จะส่อประชามติของประชาชนสะท้อนออกมาให้เห็นอีกด้วย หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งในวงการประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ สามารถเสนอข่าวสารเรื่องราวต่างๆหลายด้านปะปนผสมผสานกันไปในฉบับเดียวกัน มีทั้งข่าวสาร เรื่องราว ที่ประชาชนเฉพาะกลุ่มและประชาชนทั่วไปสนใจ

ปัจจุบันความนิยมในการใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์นี้มีอยู่มากและมีรูปแบบที่หลากหลายออกไปอีกมากมาย เช่นในรูปปฏิทิน รูปลอก สมุดบันทึก ซึ่งล้วนแต่เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานนาน แต่มีข้อจำกัดในเรื่องการนำเสนอเนื้อหาซึ่งต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่นแผ่นพับที่เขียนด้วยภาษาวิชาการ ถ้าส่งไปให้ประชาชนในชนบท อาจจะไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการประชาสัมพันธ์ได้เลย หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งในวงการประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ สามารถเสนอข่าวสารเรื่องราวต่างๆหลายด้านปะปนผสมผสานกันไปในฉบับเดียวกัน

สื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือวารสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

7

หากสำรวจสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์บ้านเรา จะพบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าสิ่งพิมพ์ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ใบปลิว แผ่นพับโฆษณา นิตยสาร วารสาร หรือจุลสาร ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งวารสารฉบับที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ด้วยก็เป็นสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ในเมื่อกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่วางแบบแผนปฏิบัติในสังคม สิ่งพิมพ์ย่อมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กฎหมายวางแบบแผนปฏิบัติไว้ด้วย ดังนั้นหากผู้ใดมีความประสงค์จะจัดทำสิ่งพิมพ์สักฉบับหนึ่งจึงควรพิจารณาดูว่ามีกฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์อะไรไว้บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้ตนต้องได้รับผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายฉบับสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์แต่เดิมนั้น คือ พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484 แต่เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับมานานแล้วและมีหลายบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เช่น การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์

ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 นั้น กฎหมายให้เหตุผลว่า เนื่องจากบทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484 ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์อื่น ๆ อีกหลายฉบับรองรับไว้เพียงพอต่อการคุ้มครองประโยชน์ของรัฐและประชาชนแล้ว จึงยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์และให้มีกฎหมายว่าด้วยจดแจ้งการพิมพ์เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการรับจดแจ้งการพิมพ์เป็นหลักฐานให้ทราบว่า ผู้ใด เป็น ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายในการฟ้องร้องดำเนินคดี หากพิจารณาดูตามเหตุผลของกฎหมายแล้ว ดูเหมือนว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์เลย แต่ในความเป็นจริงสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์กลับมีอยู่มากมาย หลายท่านอาจจะมองว่าการจัดทำสิ่งพิมพ์เป็นหน้าที่ของโรงพิมพ์ผู้ว่าจ้างไม่ได้ดำเนินการเอง ซึ่งการมองเช่นนี้อาจเป็นการมองข้ามประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญไป เพราะเรื่องการพิมพ์นี้มีภาษากฎหมายที่ต้องให้ความสนใจ คือ คำว่า “สิ่งพิมพ์” กับ “หนังสือพิมพ์” หลายท่านอาจสงสัยขึ้นมาอีกว่าสิ่งพิมพ์ก็ไปจ้างโรงพิมพ์ทำ หนังสือพิมพ์ก็ให้นักข่าวมาเขียนข่าวหรือไม่ก็เขียนบทความไปให้หนังสือพิมพ์ลง ดูแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์ไปได้เลย ผู้เขียนอยากให้ท่านลองพิจารณาต่อไปครับ

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการลงทุนทำได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

การซื้อบ้านนอกจากการใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วยังถือเป็นการลงทุนอีกประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ภาวะดอกเบี้ยเงินฝากตกกราวรวดอย่างเช่นในปัจจุบัน มักจะเห็นคนถอนเงินจากธนาคารไปลงทุนด้วยวิธีการอื่นๆ แทน อาทิ การลงทุนในพันธบัตร การลงทุนในตลาดทุนหรือการลงทุนในหุ้น การลงทุนในตราสารหนี้ การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ การซื้อทอง รวมถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  สาเหตุที่การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความน่าสนใจ เพราะปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังเริ่มฟื้นตัวอยู่ในช่วงขาขึ้น แนวโน้มของราคาสินทรัพย์มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 10-20% จากการให้เช่าโดยที่ยังไม่รวมกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่อาจเกิดในอนาคต

การซื้ออสังหาริมทรัพย์จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในยุคปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารอยู่ที่ประมาณ 2% หากถอนเงินจากธนาคารมาลงทุนซื้อบ้านไว้สักหนึ่งหลังเพื่อปล่อยให้เช่าในอัตรา 1% ของราคาบ้านที่ซื้อ เช่น ซื้อบ้านมา 500,000 บาท ปล่อยเช่าในอัตรา 1%ของราคาซื้อ เท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือน ในเวลา 1 ปี จะได้ผลตอบแทนคิดเป็น 12% ของราคาซื้อบ้านที่ลงทุนไป ซึ่งคุ้มค่าการการฝากเงินถึง 10%

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สำหรับการลงทุนมีหลักและข้อควรพิจารณา สำหรับผู้ซื้ออย่างบางประการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด ประการแรก อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อต้องมีสภาพคล่องสูงพอสมควร คือ สามารถขายออกไปได้เร็วในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการจะขาย ดังนั้นการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์จึงควรอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพเพียงพอและมีโอกาสขายคืนในอนาคตสูง โดยผู้ซื้อต้องพิจารณาก่อนว่าต้องการซื้อเพื่อขายออกไปภายในกี่ปี ถ้ากำหนดเวลาไว้สั้นไปการขายออกจะค่อนข้างลำบาก นอกจากนั้นผู้ซื้อต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในระหว่างการถือครอง เช่น การ ซ่อมแซม การดูแลรักษาด้วย

ปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์ที่น่าลงทุน คือ ห้องชุด และทาวน์เฮาส์ เนื่องจากให้ผลตอบแทนในการลงทุนสูงกว่าอสังหาริมทรัพย์ในประเภทอื่น การเลือกซื้อในทำเลที่เหมาะสมจะช่วยให้อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นที่สนใจต่อการขายหรือเช่ามากขึ้น นับตั้งแต่ช่วงวิกฤติเป็นต้นมา ทำเลที่มีการซื้อ-ขายเปลี่ยนมืออสังหาริมทรัพย์กันมากที่สุดคือย่านกลางเมือง ดังนั้นทำเลในย่าน สุขุมวิทจนถึงเพลินจิตจึงเป็นทำเลที่เหมาะสำหรับการลงทุน เพราะสามารถปล่อยเช่าได้ง่าย เช่นเดียวกับย่านสีลม สาทรจนถึงพระราม 3

 

 

วารสารนำเสนอข้อมูลสถิติและเนื้อหาความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์

คือ หนังสือพิมพ์ ซึ่งหากพิจารณาการประกอบกิจการในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการสื่อสารการตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภาคอสังหาริมทรัพย์หลายบริษัทมักจะจัดทำนิตยสารหรือวารสารนอกเหนือจากแผ่นพับ แผ่นโฆษณา เพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกันอย่างแพร่หลาย และหากพิจารณาจากความหมายของกฎหมายจะเห็นได้ว่าทั้งนิตยสารและวารสารล้วนจัดเป็นหนังสือพิมพ์ตามกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งการจัดทำหนังสือพิมพ์นั้นจะมีผู้ที่มีบทบาทสำคัญอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของ เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ ผู้พิมพ์ หรือผู้โฆษณา กลุ่มหนึ่ง และกลุ่มของผู้รับผิดชอบในการจัดทำและควบคุมเนื้อหา ข้อความ หรือภาพ ที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อีกกลุ่มหนึ่ง

เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจหลักที่เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ มีการนำวิทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ปรับปรุงงานด้านต่างๆให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและสรรสร้างคุณภาพชีวิตยุคใหม่ให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำวารสารเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพในสายงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร นักบริหารงานก่อสร้าง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการก่อสร้าง ตลอดจนอาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไป นำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ข้อมูลต่างๆในวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมถึงงานก่อสร้างในแขนงต่างๆ อย่างครบวงจร

ด้วยการนำเสนอข้อมูลสถิติและเนื้อหาความรู้ที่หลากหลาย

ที่เป็นการสะท้อนภาวะตลาดที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาอย่างทันสถานการณ์ รวมทั้งที่เป็นการส่งสัญญาณเตือนตลาด การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดหรือการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง วารสารมีลักษณะพิเศษที่ทำให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถืออย่างกว้างขวางจากผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยและผู้อ่านที่อยู่ในวงการที่อยู่อาศัยของไทย เป็นนิตยสารด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมาจากท่านผู้มีอุปการะคุณ และท่านผู้อ่านหลากหลายแขนง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ของตกแต่งบ้าน รวมไปถึงความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และเรื่องทั่วๆไป

วารสารมุ่งเน้นไปที่คนที่มีความสนใจในตลาดอสังหาริมทรัพย์

ผู้อ่านส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาบ้านใหม่ หรือมองหาช่องทางทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านสื่อของเรา คุณไม่เพียงสามารถหาผู้ซื้อ แต่ยังพบนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนขาย หรือสำนักงานกฎหมายจะประสบความสำเร็จร่วมกัน นอกจากนี้เมื่อหนังสือวารสารเราถูกวางตามสำนักงานและโชว์รูมต่างๆทั่วเมืองจะช่วยให้บริษัทของคุณถูกพบเจอจากแหล่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่น และนี่คือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของความสำเร็จและความน่าเชื่อถือให้กับองกรณ์ของคุณอีกด้วย

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลยุทธ์การตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่องทางหนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

19149948
เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจหลักที่เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ มีการนำวิทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงงานด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและสรรสร้างคุณภาพชีวิตยุคใหม่ให้ดียิ่งขึ้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์รรายสองเดือน เพื่อผู้ประกอบวิชาชีพในสายงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร นักบริหารงานก่อสร้าง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการก่อสร้าง ตลอดจนอาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไป นำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ข้อมูลต่างๆ ในวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมถึงงานก่อสร้างในแขนงต่างๆ อย่างครบวงจร

การแข่งขันในวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปัจจุบันนั้น เริ่มขยายวงกว้างมากกว่าอดีตที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการคิดค้นกลยุทธ์การตลาดใหม่เข้ามาเร่งการตัดสินใจลูกค้า อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารูปแบบการแข่งขันจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้น แต่กลยุทธ์หลักที่ยังคงนำมาเร่งตัดสินใจลูกค้ารวมถึงดึงให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อบ้านในโครงการของแต่ละบริษัทยังคงเกี่ยวเนื่องกับราคาขาย และทำเลที่ตั้งโครงการเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลายๆ ราย เริ่มสร้างความต่างในด้านการแข่งขัน โดยการดึงเอารูปแบบการใช้ชีวิต และการอยู่อาศัย ในบ้านมาเป็นจุดขาย ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวนั้นเริ่มเป็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากในการพัฒนาการแข่งขันดังกล่าวจำเป็นต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการให้คุณภาพชีวิตจากการอยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีความเป็นอยู่ที่ดี สะดวกสบายในอนาคตระยะยาว รวมถึงตอบโจทย์การอยู่อาศัยในบ้านอย่างแท้จริง หรือที่เรียกได้ว่า การขายบ้านพร้อมคุณภาพชีวิต และคุณภาพการอยู่อาศัย

ซึ่งกลยุทธ์นั้นแม้ว่าจะดึงดูดใจลูกค้าเพราะเป็นการให้ลูกค้ามากกว่าคำว่าการขายบ้าน เพราะรูปแบบกลยุทธ์ตลาดนั้นเป็นเสมือนการขายบ้านและชีวิตที่มีความสุขในการอยู่อาศัย ทำให้มีต้นทุนในการตลาดที่สูง และจะส่งผลให้บ้านมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นรูปแบบการตลาดดังกล่าวมีไม่มากในประเทศไทย

ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีมากขึ้น และในทุกสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะลงทุนด้านใด ก็มักจะต้องเริ่มด้วยที่ดิน และการลงทุนด้านกายภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Real Estate เสมอ นอกจากนั้นผู้เป็นเจ้าของธุรกิจจริง ๆ ทั้งที่ดิน และกิจการร่วมทั้งหลายไม่ว่าจะซื้อและขายก็ต้องมีพื้นฐานความรู้ เพื่อที่จะเข้าใจในระบบต้นทุน ราคาขาย และกำไร เพื่อจะนำไปต่อรองในธุรกิจการค้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ